Automatiškai generuojamų pseudo-tarmių pavyzdys


(generatorius)

one.lt kalba (veikėjas: oneltAuka, OA)

leatoowoz rezpooblika lr leatoowa walztybja ewropoja baltijoz jooroz peatrytineja pakranteja :)~~~ ribojazi zoo shjomiz walztybemiz latwija zawzoomoz zeanoz ilgiz 588 km jooroz zeana 22 km baltaroozija zeanoz ilgiz 677 km lenkija zeanoz ilgiz 104 km roozija kaliningrado zritiz zawzoomoz zeanoz ilgiz 255 km koorshjoo marjomiz 18 km joora 22 km :)~~~

baltijoz jooroz pakrantez ilgiz 90 66 km :)~~~ bendraz leatoowoz zeanoz ilgiz 1732 km :)~~~ leatoowoz baltaroozijoz & leatoowoz roozijoz federacijoz zeana yra & ewropoz zajoongoz zeana :)~~~ leatoowoz ekonominja zona baltijoz jooroja wakarozja zeakja shwedijoz ekonominja zona :)~~~

xiw a leatoowa boowo didzhjawzja walztybja ewropoja y ja yejo dabartinja baltaroozijoz & ookrajnoz teritorija daliz lenkijoz & roozijoz :)~~~ 1569 ljooblino oonija leatoowa zoozijoongja zoo lenkija zooformodama nawja walztybja abeajoo tawtoo rezpooblika koori gywawo dawgjaw kajp 200 metoo kol kajmyninez shalyz 1795 galootinaj pazidalijo joz teritorija :)~~~ leatoowa atkoorja nepriklawzomybja 1918 wazarjo 16 tacshjaw 1940 antrojo pazawlinjo karo pradzhjoja boowo okoopota tzrz & weljaw hitlerinez wokeatijoz :)~~~ wokeatijaj kara pralajmint leatoowa antra karta okoopawo tzrz :)~~~ 1990 kowo 11 leatoowa pazkelbja atkoorjanti wizishka walztybez zoowereniteta :)~~~

pagal 2011 joongtinjoo tawtoo domeniz leatoowa pirmakart pateko y itin awxhto ishziwyztymo walztybjoo kategorija :)~~~

Žemaičių tarmė (veikėjas: uraninēUogelē, UU)

leitUvUos riespUblika (lr; leitUva) – vUolstībē eUrUopoīe, baltijUos jŪrUos peitrītiniejīe pakrantiejīe. ribUojasi sU šiomis vUolstībiemis: latvija (soUsUmUos seinUos ilgis – 588 km, jŪrUos seina – 22 km), baltarUsija (seinUos ilgis – 677 km), lienkija (seinUos ilgis – 104 km), rUsija (kaliningrada sritis) (soUsUmUos seinUos ilgis – 255 km, kUršiŪ mariomis – 18 km, jŪra – 22 km).

baltijUos jŪrUos pakranties ilgis – 90,66 km. biendras leitUvUos seinUos ilgis – 1732 km. leitUvUos – baltarUsijUos ir leitUvUos – rUsijUos fiederacijUos seina īra ir eUrUopos sājUngUos seina. leitUvUos ekUonominē zUona baltijUos jŪrUoje (vUokaroUsie) seikei šviedijUos ekUonominē zUonā.

xiv a. leitUva bUva didžioUsei vUolstībē eUrUopoīe: ī jā īēja dabartinē baltarUsijUos ir UkrainUos tieritUorija, dalis lienkijUos ir rUsijUos. 1569 m. liUblina Unija leitUva sUsijUngē sU lienkija, sUfUormoUdama noUjā vUolstībē – abeijŪ toUtŪ riespUblikā, kUri gīvUova doUgioU kaip 200 mietŪ, kUol kaimīninies šalīs 1795 m. galUtinai pasidalija jUos tieritUorijā. leitUva atkŪrē nēprikloUsUomībē 1918 m. vUosaria 16 d., tačioU 1940 m., antrUoja pasoUlinia kara pradžioīe, bUva okUpoUta tsrs ir vielioU hitlierinies vUokeitijUos. vUokeitijai karā pralaimint, leitUvā antrā kartā okUpava tsrs. 1990 m. kUova 11 d. leitUva paskielbē atkUreinti visiškā vUolstībies sUvierenitietā.

pagal 2011 m. jUngtiniŪ toUtŪ doUmienis leitUva pirmākart patieka ī itin oUkšta išsivīstīma vUolstībiŪ katiegUorijā.

Senoji lietuvių kalba (veikėjas: martinusMosvidius, MM)

Letuwas Reſpublika (LR; Letuwa) – walſtybe Eurapaje, Baltijas iuras petrytineje pakranteje. Ribajaſi ſu ſchemis walſtybemis: Latwija (ſauſumas ſenas ilgis – 588 km, iuras ſena – 22 km), Baltaruſija (ſenas ilgis – 677 km), Lenkija (ſenas ilgis – 104 km), Ruſija (Kaliningrada ſritis) (ſauſumas ſenas ilgis – 255 km, Kurſchiu maremis – 18 km, iura – 22 km).

Baltijas iuras pakrantes ilgis – 90,66 km. Bendras Letuwas ſenas ilgis – 1732 km. Letuwas – Baltaruſijas jr Letuwas – Ruſijas Federacijas ſena yra jr Eurapas Sajungas ſena. Letuwas ekanamine zana Baltijas iuraje (wakaruaſe) ſeke ſchwedijas ekanamine zana.

XIV a. Letuwa buwa didsʒeuſe walſtybe Eurapaje: i ia ieja dabartine Baltaruſijas jr Ukrainas teritarija, dalis Lenkijas jr Ruſijas. 1569 m. Liublina unija Letuwa ſuſijunge ſu Lenkija, ſufarmuadama nauja walſtybe – Abeju Tautu Reſpublika, kuri gywawa daugeu kaip 200 metu, kal kaimynines ſchalys 1795 m. galutinai paſidalija ias teritarija. Letuwa atkure nepriklauſamybe 1918 m. waſaria 16 d., tacʒeu 1940 m., Antraja Paſaulinia kara pradsʒeje, buwa akupuata TSRS jr weleu hitlerines Vaketijas. Vaketijai kara pralaimint, Letuwa antra karta akupawa TSRS. 1990 m. kawa 11 d. Letuwa paſkelbe atkurenti wiſiſchka walſtybes ſuwereniteta.

Pagal 2011 m. Jungtiniu Tautu duamenis Letuwa pirmakart pateka i itin aukſchto iſchſiwyſtyma walſtybiu kategarija.

 

Senesnės naujienos | RSS: Originalo atnaujinimai | Vertimo atnaujinimai

Išplėstinis zodiakas
Paskelbė ASBusinessMagnet 2017 m. gruodžio 1 d.

Testo klausimai ir variantai: yra

Visų ženklų pavadinimai: yra

Rezultatų vertimas: laukiama

Plėtinys, pakeičiantis anglišką tekstą lietuvišku:
  • "Google Chrome": progresas (1, 2)
  • "Mozilla Firefox": laukiama
  • "Microsoft Edge": ne


Komentarų: 0
Perprogramuota svetainė
Paskelbė ASBusinessMagnet 2016 m. gegužės 11 d.

Kol išsiaiškinsiu, kaip veikia naujasis reCAPTCHA API, komentarai išjungti. lol komentarai įjungti

Komentarų: 0
Ir toliau nieko nenutinka
Paskelbė ASBusinessMagnet 2015 m. balandžio 13 d.
Nauja Facebook grupė
Paskelbė ASBusinessMagnet 2014 m. gruodžio 29 d.

Visiems, kas tai skaito, siūlau prisijungti: https://www.facebook.com/groups/1580480178851777/

Komentarų: 0


17.01.18 - "KOKIOS SPALVOS YRA ŽODŽIA..."
17.01.18 - "NESĄMONINGAS SUDURNIAVIMA..."
17.01.18 - "==>"
17.01.18 - "Rose: Paimk mašiną."
17.01.18 - "PURPURINIS TEKSTAS YRA MAŽ..."
17.01.18 - "PAKAKS KEISTOS POEZIJOS IŠ..."
17.01.18 - "ĮSITRAUK Į PRIETAISĄ. BET..."
17.01.12 - "IGNORUOK ŠIOS MOTERS POKŠ..."
17.01.12 - "==>"
17.01.12 - "VĖL DARYK TAI, KĄ SAKO PU..."
17.01.12 - "Rose: Nuimk Kryž-stūmiklį..."
17.01.12 - "APŽIŪRĖK RAGANOS PELENŲ I..."
17.01.12 - "==>"
17.01.12 - "==>"
17.01.12 - "JOHN'AI MOSIKUOK RANKOMIS..."
17.01.12 - "Rose: Prototipuok dvasią ..."
17.01.11 - "VIETOJ TO PANAUDOK DARŽOVĘ..."
17.01.11 - "==>"
16.11.26 - "PI: Įdėk plaukų smeigtuką..."
16.11.25 - "PI: Išgerk KARŠTO PADAŽO."
16.10.08 - "Rose: Prototipuok dvasią ..."
16.05.13 - "Rose: Patikrink baterijos..."
15.05.21 - "==>"
14.12.29 - "==>"
14.12.29 - "Po kelerių, bet nedaug, m..."
14.12.29 - "==>==>==>==>==>"
14.12.29 - "NE NEDARYK TO. NUŠOK NUO ..."
14.12.29 - "ŠIE NUOBODŪS ŽMONĖS YRA N..."
14.12.29 - "==>==>"
14.12.20 - "PI: Sifonuok skystį."
14.12.20 - "PI: Ieškok talpiklio, į k..."
14.12.20 - "PI: Kambaryje ieškok savo..."
14.12.20 - "PI: Išeik."
14.12.20 - "PI: Paprašyk elfo norų."
14.12.20 - "Toliau."
14.12.20 - "PI: Sudaužyk durų stiklą,..."
14.12.20 - "Toliau."
14.12.02 - "DABAR JĮ PAIMK."
14.12.02 - "GERAI. TĘSK TIEK, KIEK LE..."
14.12.02 - "BERNIUK PASAKIAU NUSKUBĖK..."
14.12.02 - "JOHN'AI GREITAI PRABĖK NE..."
14.12.02 - "==>"
14.12.02 - "MATAU. ==>?"
14.12.02 - "JOHN'AI. PERNAUDOK MALINI..."
14.12.02 - "PALA. PAIMK TAI. MĖLYNĄ B..."

arabų kalba

bulgarų kalba

čekų kalba

esperanto kalba

graikų kalba

ispanų kalba

italų kalba

japonų kalba

katalonų kalba

kinų kalba (tradiciniai rašmenys)

lenkų kalba

lotynų kalba

olandų kalba

portugalų (Brazilijos) kalba

portugalų (Portugalijos) kalba

prancūzų kalba

rusų kalba

serbų kalba

tajų kalba

Toki Pona kalba

turkų kalba

vengrų kalba

vokiečių kalba


     MSPaintAdventures.com © 2006-2016 Andrew Hussie. Šis vertimas nėra Andrew Hussie oficialiai pripažintas. Svetainės turinys © 2012-2016 Vertimo komanda