Automatiškai generuojamų pseudo-tarmių pavyzdys


(generatorius)

one.lt kalba (veikėjas: oneltAuka, OA)

leatoowoz rezpooblika lr leatoowa walztybja ewropoja baltijoz jooroz peatrytineja pakranteja :)~~~ ribojazi zoo shjomiz walztybemiz latwija zawzoomoz zeanoz ilgiz 588 km jooroz zeana 22 km baltaroozija zeanoz ilgiz 677 km lenkija zeanoz ilgiz 104 km roozija kaliningrado zritiz zawzoomoz zeanoz ilgiz 255 km koorshjoo marjomiz 18 km joora 22 km :)~~~

baltijoz jooroz pakrantez ilgiz 90 66 km :)~~~ bendraz leatoowoz zeanoz ilgiz 1732 km :)~~~ leatoowoz baltaroozijoz & leatoowoz roozijoz federacijoz zeana yra & ewropoz zajoongoz zeana :)~~~ leatoowoz ekonominja zona baltijoz jooroja wakarozja zeakja shwedijoz ekonominja zona :)~~~

xiw a leatoowa boowo didzhjawzja walztybja ewropoja y ja yejo dabartinja baltaroozijoz & ookrajnoz teritorija daliz lenkijoz & roozijoz :)~~~ 1569 ljooblino oonija leatoowa zoozijoongja zoo lenkija zooformodama nawja walztybja abeajoo tawtoo rezpooblika koori gywawo dawgjaw kajp 200 metoo kol kajmyninez shalyz 1795 galootinaj pazidalijo joz teritorija :)~~~ leatoowa atkoorja nepriklawzomybja 1918 wazarjo 16 tacshjaw 1940 antrojo pazawlinjo karo pradzhjoja boowo okoopota tzrz & weljaw hitlerinez wokeatijoz :)~~~ wokeatijaj kara pralajmint leatoowa antra karta okoopawo tzrz :)~~~ 1990 kowo 11 leatoowa pazkelbja atkoorjanti wizishka walztybez zoowereniteta :)~~~

pagal 2011 joongtinjoo tawtoo domeniz leatoowa pirmakart pateko y itin awxhto ishziwyztymo walztybjoo kategorija :)~~~

Žemaičių tarmė (veikėjas: uraninēUogelē, UU)

leitUvUos riespUblika (lr; leitUva) – vUolstībē eUrUopoīe, baltijUos jŪrUos peitrītiniejīe pakrantiejīe. ribUojasi sU šiomis vUolstībiemis: latvija (soUsUmUos seinUos ilgis – 588 km, jŪrUos seina – 22 km), baltarUsija (seinUos ilgis – 677 km), lienkija (seinUos ilgis – 104 km), rUsija (kaliningrada sritis) (soUsUmUos seinUos ilgis – 255 km, kUršiŪ mariomis – 18 km, jŪra – 22 km).

baltijUos jŪrUos pakranties ilgis – 90,66 km. biendras leitUvUos seinUos ilgis – 1732 km. leitUvUos – baltarUsijUos ir leitUvUos – rUsijUos fiederacijUos seina īra ir eUrUopos sājUngUos seina. leitUvUos ekUonominē zUona baltijUos jŪrUoje (vUokaroUsie) seikei šviedijUos ekUonominē zUonā.

xiv a. leitUva bUva didžioUsei vUolstībē eUrUopoīe: ī jā īēja dabartinē baltarUsijUos ir UkrainUos tieritUorija, dalis lienkijUos ir rUsijUos. 1569 m. liUblina Unija leitUva sUsijUngē sU lienkija, sUfUormoUdama noUjā vUolstībē – abeijŪ toUtŪ riespUblikā, kUri gīvUova doUgioU kaip 200 mietŪ, kUol kaimīninies šalīs 1795 m. galUtinai pasidalija jUos tieritUorijā. leitUva atkŪrē nēprikloUsUomībē 1918 m. vUosaria 16 d., tačioU 1940 m., antrUoja pasoUlinia kara pradžioīe, bUva okUpoUta tsrs ir vielioU hitlierinies vUokeitijUos. vUokeitijai karā pralaimint, leitUvā antrā kartā okUpava tsrs. 1990 m. kUova 11 d. leitUva paskielbē atkUreinti visiškā vUolstībies sUvierenitietā.

pagal 2011 m. jUngtiniŪ toUtŪ doUmienis leitUva pirmākart patieka ī itin oUkšta išsivīstīma vUolstībiŪ katiegUorijā.

Senoji lietuvių kalba (veikėjas: martinusMosvidius, MM)

Letuwas Reſpublika (LR; Letuwa) – walſtybe Eurapaje, Baltijas iuras petrytineje pakranteje. Ribajaſi ſu ſchemis walſtybemis: Latwija (ſauſumas ſenas ilgis – 588 km, iuras ſena – 22 km), Baltaruſija (ſenas ilgis – 677 km), Lenkija (ſenas ilgis – 104 km), Ruſija (Kaliningrada ſritis) (ſauſumas ſenas ilgis – 255 km, Kurſchiu maremis – 18 km, iura – 22 km).

Baltijas iuras pakrantes ilgis – 90,66 km. Bendras Letuwas ſenas ilgis – 1732 km. Letuwas – Baltaruſijas jr Letuwas – Ruſijas Federacijas ſena yra jr Eurapas Sajungas ſena. Letuwas ekanamine zana Baltijas iuraje (wakaruaſe) ſeke ſchwedijas ekanamine zana.

XIV a. Letuwa buwa didsʒeuſe walſtybe Eurapaje: i ia ieja dabartine Baltaruſijas jr Ukrainas teritarija, dalis Lenkijas jr Ruſijas. 1569 m. Liublina unija Letuwa ſuſijunge ſu Lenkija, ſufarmuadama nauja walſtybe – Abeju Tautu Reſpublika, kuri gywawa daugeu kaip 200 metu, kal kaimynines ſchalys 1795 m. galutinai paſidalija ias teritarija. Letuwa atkure nepriklauſamybe 1918 m. waſaria 16 d., tacʒeu 1940 m., Antraja Paſaulinia kara pradsʒeje, buwa akupuata TSRS jr weleu hitlerines Vaketijas. Vaketijai kara pralaimint, Letuwa antra karta akupawa TSRS. 1990 m. kawa 11 d. Letuwa paſkelbe atkurenti wiſiſchka walſtybes ſuwereniteta.

Pagal 2011 m. Jungtiniu Tautu duamenis Letuwa pirmakart pateka i itin aukſchto iſchſiwyſtyma walſtybiu kategarija.

 

Senesnės naujienos | RSS: Originalo atnaujinimai | Vertimo atnaujinimai

Let's talk about where homestuck.lt is headed for the 2020s
Paskelbė ASBusinessMagnet 2020 m. sausio 13 d.

and yeah, this is going to be typed up in English, because I literally Can't Be Bothered to type in Lithuanian

First things first, I... wouldn't really call myself a Homestuck fan anymore. I still played through Hiveswap, and at least tried to get into Friendsim Volume One, but beyond that, you couldn't make me care about the rest of Friendsims, the epilogues, Pesterquest or Homestuck^2. Therefore, making me sit through 800K words of a story I'm ambivalent at best about right now, and then translate them, is not the best idea.

Next up, and I'm going to be honest with you here, I'm not the right person for the task of translating Homestuck, and I never was. For one, being acquainted with English-language media for so long, I perceive any attempt to translate it to Lithuanian as Cringe, and odds are, even when I'm trying my earnest, said Cringe still persists. It's rather telling that instead of what should be the core aspect of the website, the translation of Homestuck, I instead direct my focus to fancy dialect generators, guides to the Lithuanian language and being obsessed with every other Homestuck translation project out there.

If time allows, I will eventually try my hand at translating in the opposite direction: from Lithuanian to English. However, the sort of stuff I find myself wanting to translate is dead tree books behind paywalls, not readily available Internet media, and the ways I publish the translations will need to be chosen accordingly.

That being said, I would just hand off the domain to someone who's both competent and willing to bring Homestuck to Lithuanian without being as idiosyncratic about it as I was, were it not for two tiny details:
1) I don't think such people even exist out there; finding more than a handful of Homestuck fans in the country is a chore, and to this date, I have not met a single one IRL
2) There is no way to guarantee, once I do hand off the domain to Aspiring Translator X, that they, in the long term, will allow me to keep my unique email address

At any rate, the jobs that await if the website is ever to be properly updated are:

1. The translation effort needs to be restarted, again
2. Potentially, not even the term translations I came up with for the Consistency Check can stay; some of them are good, but not all of them and Cringe is to be found
3. The website needs to be given a makeover to actually match homestuck.com (I think the old pages I created for database handling can stay, but only exclusively behind the scenes)

And... yeah, that's the down-low, I believe. TL;DR: this domain and the translation effort is up for grabs, given we (me and Aspiring Translator X) can work out all the details.

Komentarų: 10926
Išplėstinis zodiakas
Paskelbė ASBusinessMagnet 2017 m. gruodžio 1 d.

Testo klausimai ir variantai: yra

Visų ženklų pavadinimai: yra

Rezultatų vertimas: laukiama

Plėtinys, pakeičiantis anglišką tekstą lietuvišku:
  • "Google Chrome": progresas (1, 2)
  • "Mozilla Firefox": laukiama
  • "Microsoft Edge": ne


Komentarų: 10695
Perprogramuota svetainė
Paskelbė ASBusinessMagnet 2016 m. gegužės 11 d.

Kol išsiaiškinsiu, kaip veikia naujasis reCAPTCHA API, komentarai išjungti. lol komentarai įjungti

Komentarų: 8249
Ir toliau nieko nenutinka
Paskelbė ASBusinessMagnet 2015 m. balandžio 13 d.


17.01.18 - "KOKIOS SPALVOS YRA ŽODŽIA..."
17.01.18 - "NESĄMONINGAS SUDURNIAVIMA..."
17.01.18 - "==>"
17.01.18 - "Rose: Paimk mašiną."
17.01.18 - "PURPURINIS TEKSTAS YRA MAŽ..."
17.01.18 - "PAKAKS KEISTOS POEZIJOS IŠ..."
17.01.18 - "ĮSITRAUK Į PRIETAISĄ. BET..."
17.01.12 - "IGNORUOK ŠIOS MOTERS POKŠ..."
17.01.12 - "==>"
17.01.12 - "VĖL DARYK TAI, KĄ SAKO PU..."
17.01.12 - "Rose: Nuimk Kryž-stūmiklį..."
17.01.12 - "APŽIŪRĖK RAGANOS PELENŲ I..."
17.01.12 - "==>"
17.01.12 - "==>"
17.01.12 - "JOHN'AI MOSIKUOK RANKOMIS..."
17.01.12 - "Rose: Prototipuok dvasią ..."
17.01.11 - "VIETOJ TO PANAUDOK DARŽOVĘ..."
17.01.11 - "==>"
16.11.26 - "PI: Įdėk plaukų smeigtuką..."
16.11.25 - "PI: Išgerk KARŠTO PADAŽO."
16.10.08 - "Rose: Prototipuok dvasią ..."
16.05.13 - "Rose: Patikrink baterijos..."
15.05.21 - "==>"
14.12.29 - "==>"
14.12.29 - "Po kelerių, bet nedaug, m..."
14.12.29 - "==>==>==>==>==>"
14.12.29 - "NE NEDARYK TO. NUŠOK NUO ..."
14.12.29 - "ŠIE NUOBODŪS ŽMONĖS YRA N..."
14.12.29 - "==>==>"
14.12.20 - "PI: Sifonuok skystį."
14.12.20 - "PI: Ieškok talpiklio, į k..."
14.12.20 - "PI: Kambaryje ieškok savo..."
14.12.20 - "PI: Išeik."
14.12.20 - "PI: Paprašyk elfo norų."
14.12.20 - "Toliau."
14.12.20 - "PI: Sudaužyk durų stiklą,..."
14.12.20 - "Toliau."
14.12.02 - "DABAR JĮ PAIMK."
14.12.02 - "GERAI. TĘSK TIEK, KIEK LE..."
14.12.02 - "BERNIUK PASAKIAU NUSKUBĖK..."
14.12.02 - "JOHN'AI GREITAI PRABĖK NE..."
14.12.02 - "==>"
14.12.02 - "MATAU. ==>?"
14.12.02 - "JOHN'AI. PERNAUDOK MALINI..."
14.12.02 - "PALA. PAIMK TAI. MĖLYNĄ B..."

arabų kalba

bulgarų kalba

čekų kalba

esperanto kalba

graikų kalba

ispanų kalba

italų kalba

japonų kalba

katalonų kalba

kinų kalba (tradiciniai rašmenys)

lenkų kalba

lotynų kalba

olandų kalba

portugalų (Brazilijos) kalba

portugalų (Portugalijos) kalba

prancūzų kalba

rusų kalba

serbų kalba

tajų kalba

Toki Pona kalba

turkų kalba

vengrų kalba

vokiečių kalba


     MSPaintAdventures.com © 2006-2016 Andrew Hussie. Šis vertimas nėra Andrew Hussie oficialiai pripažintas. Svetainės turinys © 2012-2016 Vertimo komanda